Motocykl - termin badania technicznego

Okresowe badanie techniczne motocykla należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowienio:

  • nowy pojazd – 3 lata od daty pierwszej rejestracji
  • następnie- 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty wykonania badania okresowego
  • następnie- 1 rok od daty przeprowadzonego badania

 

Motocykl sprowadzony z zagranicy - termin badania

W przypadku kiedy pojazd jest sprowadzony z zagranicy i wykonano badanie okresowe przed pierwszą rejestracją, terminy następnego badania określone powyżej mogą zostać zmienione. Dotyczy to szczególnie sytuacji kiedy do upływu terminu okresowego badania technicznego jest krócej niż 1 rok. Przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym, określają termin następnego badania motocykla co najmniej na 1 rok. Terminy te wynoszą, w zależności od daty wykonywania badania, odpowiednio:

  • nowy pojazd – 3 lata od daty pierwszej rejestracji lub 2 lata od daty wykonania badania przed pierwszą rejestracją
  • następnie- 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od wykonania badania przed pierwszą rejestracją lub 1 rok od wykonania badania przed pierwszą rejestracją

 

Motocykl sprowadzony z zagranicy - termin badania, trudności

Sprawa terminu jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli motocykl zarejestrowany był za granicą zdecydowanie później niż nastąpiła jego sprzedaż. Z taką sytuacją mamy do czynienia, jeżeli motocykl po sprzedaży przez producenta,nie uczestniczył w ruchu drogowym, a służył np. do celów wystawienniczych. Wydział Komunikacji może zażądać, aby za dzień pierwszej rejestracji uznać datę sprzedaży samochodu (data rozpoczęcia użytkowania pojazdu), albo co gorsze, za datę pierwszej rejestracji uznać 1 stycznia roku produkcji.

 

Motorower sprowadzony z zagranicy - termin badania

Okresowe badanie techniczne motoroweru należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowienio:

  • nowy pojazd – 3 lata od daty pierwszej rejestracji
  • następnie- 2 lata od daty przeprowadzonego badania

 

Motorower - termin badania technicznego

W wielu krajach motorowery nie podlegają rejestracji. Dopuszczone są one do ruchu automatycznie, bez dowodu rejestracyjnego, na mocy przepisów. W Polsce, w ten sposób, na mocy Ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczone do ruchu są przyczepy motocyklowe, przyczepy rolnicze specjalne oraz pojazdy wolnobieżne. Motorowery w naszym kraju podlegają rejestracji, a od jakiegoś czasu i okresowym badaniom technicznym. Kluczową więc sprawą dla rejestracji motoroweru jest ustalenie, wpisanej później do dowodu rejestracyjnego, daty pierwszej rejestracji. Data ta ma wpływ na określenie terminu następnego badania, a co ważniejsze, na jej podstawie określa się warunki techniczne jakim powinien odpowiadać dany pojazd.
Za datę pierwszej rejestracji motoroweru sprowadzonego z kraju w którym nie polegał on rejestracji, winno się uznać datę rozpoczęcia użytkowania, czyli datę sprzedaży pojazdu przez producenta lub jego przedstawiciela. W przypadku, kiedy nowy właściciel nie posiada dokumentu, kiedy nastąpiła pierwsza sprzedaż, za datę pierwszej rejestracji należy uznać 1 stycznia roku produkcji pojazdu. Niestety część Wydziałów Komunikacji stoi na stanowisku, że tylko 1 stycznia roku produkcji jest prawidłową datą pierwszej rejestracji. Prowadzi to do takiej anomalii, że pojazd według polskich dokumentów, wcześniej został zarejestrowany, dopuszczony do ruchu niż został przez producenta sprzedany, a czasami zanim został wyprodukowany. Wszystko w porządku jeżeli nie ma dokumentów, ale kiedy dokumenty jednak są ?